Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

Sermon Notes: William's Angst

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 9 mins
Hits: 672

William's Angst

Onderwerp: Gedachten over Psalm 49
Presentator: Christiaan de Ruiter

Documenttitel: William's Angst
William Booth

Een lied, getiteld "Een Ziel heeft veel meer Waarde," geschreven door Moeder en Zoon Krommenhoek uit Nederland, heeft al geruime tijd weerklank gevonden in mijn William Booth-gedachten. De diepgaande notie die in deze eenvoudige zin is ingebed, komt steeds weer terug.

Onlangs deelde mijn vriend Femmy uit Nederland een foto van de oprichter van het Leger des Heils, William Booth, vergezeld van een citaat dat luidt: “De grootste gevaren die de komende eeuw zullen confronteren zijn religie zonder de Heilige Geest, het christendom zonder Christus, vergeving zonder berouw, redding zonder wedergeboorte, politiek zonder God, en Hemel zonder hel.”

Dit citaat heeft mijn bewustzijn gegrepen en dwingt me om het te delen. Deze woorden vatten mijn diepe zorg en verdriet samen voor onze natie, leiderschap, kerken en de samenleving als geheel.

Het Leger des Heils en de Vroege Charismatische Beweging

In de beginjaren was het Leger des Heils vergelijkbaar met een Pinksterorganisatie, hoewel het niet expliciet als zodanig werd bestempeld. Het zou zelfs kunnen worden beschouwd als een vroege vorm van de Charismatische beweging. Ik geloof dat het cruciaal is voor hen om terug te keren naar deze wortels, ondanks sommige hedendaagse perspectieven die bepaalde manifestaties van de Heilige Geest zouden kunnen afwijzen.

Onze Verontrustende Tijden

Dit jaar is beladen met uitdagingen, niet alleen wereldwijd maar ook persoonlijk voor veel individuen. Mensenlevens zijn op verschillende manieren negatief beïnvloed. Ik zie dit als een weerspiegeling van de woorden van William Booth - onze wereld verliest haar ware focus.

John Adams, in een bericht aan de officieren van de Eerste Brigade van de Derde Divisie van de Militie van Massachusetts, stelde: "Onze grondwet is alleen gemaakt voor een moreel en religieus volk. Het is volledig ontoereikend voor de regering van enig ander."

De Complexiteit van de Moderne Religie

Tegenwoordig is er verwarring over verschillende religieuze tradities, inclusief verschillende christelijke denominaties. Het ware doel van religie wordt vaak overschaduwd door de instelling zelf. Deze trend is zorgwekkend omdat het afwijkt van de essentie van het geloof.

De observaties van William Booth, geformuleerd in de jaren 1800, resoneren zelfs nu nog, aangezien moraliteit relatief is geworden en oprecht berouw zijn betekenis heeft verloren.

Een Pleidooi voor Authentiek Geloof

De vertaalde Nederlandse tekst van het lied dat ik noemde zegt: "Eén ziel is veel meer waard dan alles op deze aarde." Is dit nog steeds waar voor de moderne christen?

William Booth gaf uitdrukking aan zijn bereidheid om dwaas te lijken als het een ziel zou redden. Zouden wij hetzelfde doen?

Psalm 49:9 (TLV) luidt:
"Want de verlossing van een ziel is kostbaar—dus men zou voor altijd moeten stoppen met proberen."

Als we dit vers isoleren, lijkt het misschien alsof we klaar zijn met onze boodschap, maar we moeten de context verkennen en Gods woorden ons hart laten overtuigen.

Psalm 49: Een Universele Boodschap

Vergankelijkheid van aardse rijkdom

1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

2 Hoor dit, alle volken, neem het ter ore, alle bewoners van de wereld,

3 zowel eenvoudigen als aanzienlijken, zowel eenvoudigen als aanzienlijken -

Letterlijk: zowel kinderen van de mens als kinderen van de man.

rijk en arm samen.

4 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken,en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn.

5 Ps. 78:2; Matt. 13:35 Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk,ik zal mijn verborgenheden onthullen bij harpspel.

6 Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen?

7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom.

8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven.

9 De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.

10 Hij zou dan voor altijd verder leven, en het verderf niet zien.

11 Want hij ziet dat wijzen sterven, dat een dwaas en een onverstandige samen omkomen en hun vermogen aan anderen nalaten.

12 Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan, hun woningen van generatie op generatie; zij noemen de landen naar hun naam.

13 Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan; hij wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

14 Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid; toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Sela

15 Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen weiden.

De oprechten zullen in de morgen over hen heersen, het graf zal hun gestalte doen wegteren, ver van hun woning.

16 Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Sela

17 Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, 18 want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.

19 Al prijst hij zich 49:19 zich - \

Letterlijk: zijn ziel. in zijn leven gelukkig,

al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, 20 toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien.

21 De mens, die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

Psalm 49 spreekt niet alleen tot een specifiek volk of tijdperk, maar voor alle tijden en alle individuen. Het roept ons op om zorgvuldig te luisteren en biedt wijsheid.

We moeten onszelf afvragen waarom we zouden moeten vrezen voor wat William Booth besprak. Onze kerken, beperkt door tijd en ritueel, beperken vaak de beweging van de Heilige Geest.

Gods Verlangen naar Gemeenschap

We hebben een liefhebbende, machtige en krachtige God die gemeenschap met ons verlangt. Tijd doorgebracht in de Heilige Geest is tijd doorgebracht met God.

Johannes 14:16-17, 26-27 (CEB) verzekert ons:
"Ik zal de Vader vragen, en hij zal een andere Metgezel sturen, die voor altijd bij jullie zal zijn [...] Vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Ik geef jullie zoals de wereld geeft. Wees niet verontrust of bang.”

Vers 6 van Psalm 49 vraagt waarom we zouden moeten vrezen, en vers 27 van Johannes 14 beantwoordt met Jezus' woorden: "Wees niet bang."

Het Kennen van de Heilige Geest

holy spirit skyWaarom moeten we de Heilige Geest begrijpen? Omdat de Ruach Ha'Kodesh - wat "de Adem, de Geest van God" in het Hebreeuws betekent - aan ons is gegeven. Velen herkennen deze goddelijke kracht niet, wat leidt tot angst en verwarring in het aangezicht van wereldlijke gebeurtenissen. Onbegrip van de Geest van God maakt ons kwetsbaarder voor angst, niet in staat om onze sterfelijke worstelingen te vergelijken met Zijn almachtige kracht en sterkte.

A. De Realiteit van Geloof met de Heilige Geest

De aanwezigheid van de Heilige Geest is te zien bij degenen die ernstige uitdagingen onder ogen zien, zoals de christenen die door ISIS zijn gemarteld. Hun kalmte weerspiegelt de eeuwige kracht van Christus in hen. William Booth zei terecht dat geloof zonder de Heilige Geest leeg is. Zonder deze verbinding neemt angst het over, zoals geïllustreerd in de verzen 6 tot 9.

B. De Zonde en Verlossing

We leven omringd door zonde, of het nu onze eigen zonde is of die van onze geliefden. Binnen Gods verbonden waren er rituelen voor zielsverlossing, waarvan er veel verloren zijn gegaan. We kunnen onze verbinding met deze verbonden in twijfel trekken, maar ze blijven verzegeld door het bloed van Yeshua. Door Zijn offer alleen worden we gered van eeuwige verdoemenis.

C. Het Verbond Accepteren

Elk persoon moet individueel het verbond van Christus accepteren. William Booth begreep dit en erkende dat het de taak van de gelovigen is om anderen naar Gods liefde en vergeving te brengen. Huidige trends in het christendom die zich richten op feel-good boodschappen in plaats van berouw, bedreigen het ware pad.

D. Rijkdom, Comfort en Zonde

We moeten erkennen dat comfortabel zijn in zonde het echte kwaad is, niet de rijkdom zelf. Zonde in al zijn vormen - liegen, bedriegen, perversie en meer - is een belediging voor God. Echte berouw vereist een volledige afwending van zonde.

E. Het Belang van Berouw

Booth's waarschuwing voor "Vergeving zonder Berouw" klinkt waar. Verlossing heeft wedergeboorte nodig. Het vereist een continu proces van streven naar heiligheid. Kerken die verlossing bieden zonder wedergeboorte, vervallen in de val van een religie zonder Christus.

F. Mensen Leiden naar Gods Waarheid

Onze harten moeten ons leiden om mensen naar Messias Yeshua te leiden. Het is een taak die door elke gelovige moet worden opgenomen, één ziel per keer. De kostbaarheid van een losgemaakte ziel weegt zwaarder dan alle aardse waarde.

G. Politiek en Verlossing

Politiek zonder God weerspiegelt een maatschappelijk probleem dat begint met individuele verlossing. Vooruitgang moet stap voor stap worden geboekt, waarbij elke ziel wordt gewaardeerd.

Hemel, Hel en de Trooster

Hemel zonder Hel is een waanidee, voortkomend uit de misvattingen die Booth schetste. We moeten dankbaar zijn voor de leiding van de Heilige Geest, de Trooster die in Johannes 14:16 werd beloofd, om ons op het pad van gerechtigheid te leiden.

Sermon Notes by Pastor Christiaan J. de Ruiter are licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Opmerking: De inhoud die hier wordt geleverd vertegenwoordigt de fundamentele aantekeningen voor een preek of onderwijs, en mag niet verkeerd begrepen worden als een volledig transcript of een volledig uitgewerkte preek.

Het is onze diepgewortelde overtuiging dat de Heilige Geest door de prediker werkt, leidend en inspirerend om de levering te doen resoneren met de behoeften en overtuigingen van de gemeente.

Deze aantekeningen vormen doorgaans de basis voor een preek of onderwijs van 30 tot 45 minuten, waarbij de leiding van de Heilige Geest de specifieke boodschap en toepassing voor de verzamelde gelovigen vormgeeft. De essentie van deze leer is niet enkel in de geschreven woorden, maar in de geïnspireerde levering en verbinding met de gemeente, geleid door de Geest.

 

 

 

 

Webmaster

Listen Banner

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login