Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

Categorie: Nederlands Publicaties
Read Time: 7 mins
Hits: 310

"Killing Time is Murdering Opportunities" - "Tijd Doden is Kansen Vermoorden"

Maak je geen zorgen, “Tijd doden is nog steeds kansen vermoorden.” Ja, “Maak je geen zorgen!” Maar als we dieper ingaan op dit concept, vinden we een diepgaande waarheid die resoneert met onze christelijke wandel.

Mijn beste vrienden, ik kom vandaag voor jullie met een dringende boodschap, een die zwaar op mijn hart heeft gewogen: “Tijd doden is nog steeds kansen vermoorden.” Deze uitdrukking, hoewel schijnbaar eenvoudig, draagt diepgaande implicaties met zich mee, vooral voor ons als christenen. Het is een levendige herinnering dat onze tijd een kostbaar geschenk van God is, niet te verspillen of lichtvaardig op te nemen.

Gods soevereiniteit over ons leven is een onbetwistbare waarheid, en binnen dit goddelijke kader vinden we onze vrijheid en verantwoordelijkheid om onze tijd wijs te gebruiken. Dit gaat niet over toegeven aan zorgen, maar over het omarmen van het rentmeesterschap van onze momenten. Zoals geschreven staat in

Efeziërs 5:16 (TLV)

16 maak het meeste van de gelegenheid, omdat de dagen kwaad zijn.

In onze dagelijkse wandel met de Heer is elk moment een kans om Hem te verheerlijken, om in ons geloof te groeien en Zijn liefde te verspreiden. Wanneer we ‘tijd doden’, keren we in wezen onze rug naar deze goddelijke kansen. Dit besef zou ons tot actie moeten aansporen, niet tot wanhoop leiden. Want inderdaad, God heeft de controle, en deze waarheid is ons leidende licht. Echter, het erkennen van Gods soevereiniteit ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid om onze tijd wijs te gebruiken.

Beschouw de Gelijkenis van de Talenten in

Matteüs 25:14-30.

Gelijkenis van de Talenten

14 “Want het zal zijn als een man die op reis ging, die zijn dienaren riep en hun zijn bezit toevertrouwde. 15 Aan de ene gaf hij vijf talenten, aan een ander twee, en aan een ander één, aan elk naar zijn vermogen. Toen ging hij weg.

16 “Hij die de vijf talenten had ontvangen, ging meteen handelen met hen, en hij maakte vijf talenten meer. 17 Zo ook hij die de twee talenten had, maakte twee talenten meer. 18 Maar hij die het ene talent had ontvangen, ging en groef in de grond en verborg het geld van zijn meester.

19 “Na lange tijd kwam de meester van die dienaren en rekende met hen af. 20 En hij die de vijf talenten had ontvangen, kwam naar voren, bracht vijf talenten meer, en zei: ‘Meester, u heeft mij vijf talenten gegeven; zie, ik heb vijf talenten meer gemaakt.’ 21 Zijn meester zei tegen hem: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Je bent trouw geweest over een beetje; ik zal je over veel stellen. Ga binnen in de vreugde van je meester.’

22 “En ook hij die de twee talenten had ontvangen, kwam naar voren en zei: ‘Meester, u heeft mij twee talenten gegeven; zie, ik heb twee talenten meer gemaakt.’ 23 Zijn meester zei tegen hem: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Je bent trouw geweest over een beetje; ik zal je over veel stellen. Ga binnen in de vreugde van je meester.’

24 “Ook hij die het ene talent had ontvangen, kwam naar voren en zei: ‘Meester, ik wist dat u een harde man bent, die oogst waar u niet hebt gezaaid en verzamelt waar u geen zaad hebt gestrooid, 25 dus ik was bang, en ik ging en verborg uw talent in de grond. Zie, u heeft wat van u is.’

26 “Maar zijn meester antwoordde hem: ‘Jij slechte en luie dienaar! Je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en verzamel waar ik geen zaad heb gestrooid? 27 Dan had je mijn geld bij de bankiers moeten investeren, en bij mijn komst zou ik hebben ontvangen wat van mij is met rente. 28 Neem dus het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. 29 Want aan iedereen die heeft zal meer gegeven worden, en hij zal overvloed hebben. Maar van degene die niet heeft, zal zelfs wat hij heeft worden afgenomen. 30 En werp de nutteloze dienaar in de buitenste duisternis. Op die plaats zal er geween en tandengeknars zijn.’”

De meester vertrouwt zijn bezit toe aan zijn dienaren, in de verwachting dat ze het productief zullen gebruiken. Wanneer hij terugkeert, worden de dienaren die hun talenten wijs hebben gebruikt beloond, terwijl degene die niets met zijn talent heeft gedaan wordt berispt. Deze gelijkenis leert ons dat God van ons verwacht dat we de tijd en middelen die Hij ons heeft gegeven gebruiken voor Zijn glorie. Overweeg de woorden van de apostel Paulus in 1 Korintiërs 6:19-20 (AMP), ons eraan herinnerend dat onze lichamen tempels zijn van de Heilige Geest, een geschenk van God. We zijn niet van onszelf; we zijn gekocht voor een prijs.
1 Korintiërs 6:19-20 (AMP)

19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest in u, die u van God hebt?

U bent niet van uzelf, 20 want u bent gekocht voor een prijs. Verheerlijk dus God in uw lichaam.

In deze context betekent ‘tijd doden’ niet alleen het verspillen van onze persoonlijke middelen, maar ook het verwaarlozen van onze goddelijke roeping. Elk moment dat we hebben is een kans om God te dienen, om in ons geloof te groeien en anderen voor Christus te beïnvloeden. Wanneer we onze tijd verspillen, missen we de kans om Gods koninkrijk te bevorderen.

Daarom, mijn broeders en zusters, laten we ons bewust zijn van de waarde van elke seconde die God ons geeft. Laten we elke kans grijpen om Zijn liefde en genade te verspreiden. Laten we geen tijd doden, maar gebruiken om kansen te creëren en te grijpen, tot Zijn eer en glorie.

Amen.

Sermon Notes by Pastor Christiaan J. de Ruiter are licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Opmerking: De inhoud die hier wordt geleverd vertegenwoordigt de fundamentele aantekeningen voor een preek of onderwijs, en mag niet verkeerd begrepen worden als een volledig transcript of een volledig uitgewerkte preek.

Het is onze diepgewortelde overtuiging dat de Heilige Geest door de prediker werkt, leidend en inspirerend om de levering te doen resoneren met de behoeften en overtuigingen van de gemeente.

Deze aantekeningen vormen doorgaans de basis voor een preek of onderwijs van 30 tot 45 minuten, waarbij de leiding van de Heilige Geest de specifieke boodschap en toepassing voor de verzamelde gelovigen vormgeeft. De essentie van deze leer is niet enkel in de geschreven woorden, maar in de geïnspireerde levering en verbinding met de gemeente, geleid door de Geest.

 

 

 

Categorie: Nederlands Publicaties
Read Time: 3 mins
Hits: 609

Kracht in Zijn Vleugels: een studie of de Tallit

In het hedendaagse christelijke landschap is er een groeiende beweging die ernaar streeft om de rijke erfgoed van ons geloof te herontdekken door diep in de oorsprong ervan te duiken. 81OXxb88oL. AC CR0000 SX480 SY360

Deze krachtige herleving legt een vernieuwde nadruk op de diepgaande waarheden die te vinden zijn in de oorspronkelijke talen van het Hebreeuws en het Grieks. Het is tijdens deze periode van herleving dat lang bestaande barrières worden afgebroken en schadelijke doctrines van vervangingstheologie worden weerlegd.

Eén bijzonder aspect dat binnen het christendom over het hoofd is gezien en zelfs terzijde is geschoven, is de betekenis van de gebedssjaal, ook bekend als de tallit. Traditioneel gezien speelt de tallit een belangrijke rol in de Joodse eredienst, waarbij het de geboden van God symboliseert en dient als een tastbare herinnering aan Zijn aanwezigheid. Echter, door de geschiedenis heen is het christendom geleidelijk aan afgeweken van het incorporeren van de gebedssjaal in het leven van gelovigen.

In plaats daarvan ligt er nu meer nadruk op het concept van het gebedskamertje, dat is afgeleid van Jezus' onderwijzingen over gebed in Mattheüs 6:6. Het gebedskamertje vertegenwoordigt een persoonlijke en intieme ruimte waarin gelovigen God in eenzaamheid kunnen zoeken. Hoewel het gebedskamertje waardevol en belangrijk is om een diepe verbinding met God te bevorderen, mag het de betekenis van de gebedssjaal niet overschaduwen of vervangen, aangezien dat de oorspronkelijke term was die Jezus gebruikte.

Een krachtig voorbeeld dat de betekenis van de gebedssjaal benadrukt, is te vinden in het verhaal van de vrouw met de bloedvloeiingen. In Marcus 5:25-34 lezen we over haar wanhopige daad van geloof toen ze de zoom van Jezus' kleding aanraakte. Onmiddellijk werd ze genezen van haar aandoening. Deze wonderbaarlijke ontmoeting symboliseert de kracht en zalving die schuilt in het kledingstuk van Jezus, inclusief de symboliek van de gebedssjaal.

De openbaring die voortkomt uit dit verhaal gaat niet alleen over de genezende kracht van Jezus, maar ook over de betekenis van onze persoonlijke tabernakel. Net zoals de vrouw met de bloedvloeiingen genezing vond door de zoom van Jezus' kleding aan te raken, worden we uitgenodigd om een dieper begrip te krijgen van onze eigen persoonlijke tabernakel. Het is binnen deze heilige ruimte dat we de aanwezigheid en kracht van God in ons leven kunnen ervaren.

Helaas heeft de nadruk op het gebedskamertje het begrip van onze persoonlijke tabernakel overschaduwd. De gebedssjaal dient als een krachtig symbool van onze verbinding met God en onze identiteit als Zijn uitverkoren volk. Door de betekenis van de gebedssjaal te omarmen, herwinnen we de wortels van ons geloof en herstellen we de rijke Joodse gebruiken en tradities die te lang zijn verwaarloosd.

Het is tijd om de valse opvatting uit te dagen dat het christendom de Joden heeft vervangen als het uitverkoren volk van God. Naarmate we dieper graven in de diepgaande waarheden van Gods Woord, zoals Jezus zelf het begreep en onderwees, krijgen we een completer begrip van ons geloof. We erkennen het belang van het integreren van de gebedssjaal, het gebedskamertje en de openbaring van onze persoonlijke tabernakel in onze geestelijke reis.

pastor head kippah2

Tot slot erkent Dr. Jeffery Davidson, in zijn aanbeveling van dit boek, het diepe begrip van God en de rijpende relatie met de Heilige Geest van Dr. Christiaan de Ruiter. De toewijding van de auteur om dit boek te schrijven is een uiterlijke weergave van het wonderbaarlijke in zijn leven, en Dr. Davidson moedigt lezers aan om dit boek serieus te nemen, omdat het het potentieel heeft om een transformerende en gezegende bron te zijn. Terwijl we de diepgaande waarheden van ons geloof herontdekken, mogen we de betekenis van de gebedssjaal en de openbaring van onze persoonlijke tabernakel omarmen, wat ons leidt naar een diepere verbinding met God en een authentiekere uitdrukking van ons christelijk geloof.

Lees meer in de Nieuwe 2023 Herziene Versie van "Power in His Wings".

Available from amazon in Paperback, Hardback, and on the Kindle.

Original Publication in English: Power in His Wings.

Listen Banner

Note: EWCMI does not underwrite, support, and does not receive any payment from the advertisements at TuneIn.

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login