Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 4 mins
Hits: 460

Charisma: Een Onderscheidend Begrip

Charismatische Christelijke Overtuigingen

De charismatische christelijke overtuiging is gebaseerd op het geloof dat de geestelijke gaven (Grieks charismata χάρισμα, van charis χάρις, genade) van de Heilige Geest, zoals beschreven in het Nieuwe Testament, toegankelijk zijn door de vervulling of doop van de Heilige Geest. Dit kan gebeuren met of zonder handoplegging.

Deze geestelijke gaven manifesteren zich in de vorm van tekenen, wonderen en mirakels, inclusief maar niet beperkt tot het spreken in tongen, interpretatie van tongen, profetie, genezing en onderscheiding van geesten. Hoewel Pinkstergelovigen en Charismaten deze overtuigingen delen, zijn er verschillen.

Verschillen Tussen Pinkstergelovigen en CharismatenRuach Hakodesh

Velen binnen de charismatische beweging hebben zich bewust gedistantieerd van het Pinksterdom vanwege culturele en theologische redenen. Een belangrijke reden is de neiging van veel Pinkstergelovigen om te beweren dat het spreken in tongen altijd het eerste fysieke teken is van het ontvangen van de doop van de Geest.

Hoewel specifieke leerstellingen kunnen verschillen tussen groepen, geloven Charismaten meestal dat de doop met de Heilige Geest plaatsvindt bij de nieuwe geboorte, en verwijzen ze naar latere ontmoetingen met de Heilige Geest met andere termen, zoals "vervuld worden." In tegenstelling tot Pinkstergelovigen, hebben Charismaten de neiging om één of alle bovennatuurlijke ervaringen, zoals profetie, wonderen, genezing of andere fysieke manifestaties, te accepteren als bewijs van gedoopt of vervuld te zijn met de Heilige Geest.

Pinkstergelovigen onderscheiden zich van de charismatische beweging niet alleen in geloof maar ook in stijl, met een sterke nadruk op evangelisatie en zendingswerk. Charismaten daarentegen zien hun beweging als een katalysator voor revitalisatie, vernieuwing en geestelijke groei binnen hun bestaande kerktradities.

Persoonlijke Inzichten over de Neo-Charismatische Beweging

Binnen de neo-charismatische beweging houd ik het standpunt dat een persoon de Heilige Geest ontvangt op het exacte moment dat zij opnieuw in Christus worden geboren. De doop van de Heilige Geest, of met andere woorden de uitstorting van genadegaven in iemands leven, kan al dan niet direct volgen op deze bekering.

1 Korintiërs 2:12 (AMP) vermeldt treffend: "Nu hebben wij niet de geest [die van de] wereld [is] ontvangen, maar de [Heilige] Geest die van God [komt], [gegeven aan ons] opdat wij de gaven [van goddelijke gunst en zegen zo vrij en royaal] die ons door God zijn geschonken, zouden begrijpen en waarderen."

Deze geestelijke gaven mogen niet worden verward met de gave van de Geest. Terwijl de gave van de Geest wordt geschonken aan alle gelovigen, en elk lid deze gave moet toe-eigenen, worden de gaven van de Geest verdeeld zoals Hij bepaalt voor elk persoon. Het is belangrijk op te merken dat deze gaven niet noodzakelijk de gave van glossolalie (Spreken in Tongen) omvatten. De Geest van God geeft vrijelijk naar elke behoefte, bekwaamheid en begrip.

1 Korintiërs 12:10-11 (AMP) bevestigt: "Aan een ander het werken van wonderen, aan een ander profetisch inzicht (de gave van het interpreteren van de goddelijke wil en bedoeling); aan een ander het vermogen om te onderscheiden en te onderscheiden tussen [de uitspraken van echte] geesten [en valse], aan een ander verschillende soorten [onbekende] tongen, aan een ander het vermogen om [zulke] tongen te interpreteren. Al deze [gaven, prestaties, vaardigheden] worden geïnspireerd en tot stand gebracht door één en dezelfde [Heilige] Geest, Die aan elk persoon individueel [precies] toekent zoals Hij kiest."

Samenvattend vertegenwoordigt het Charismatische geloof een veelzijdig en genuanceerd begrip van het werk van de Heilige Geest, waarbij de diversiteit van geestelijke gaven wordt gevierd en de uniekheid van individuele ervaringen en interpretaties wordt erkend. Het nodigt uit tot zowel eenheid als diversiteit binnen de bredere christelijke traditie.

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 4 mins
Hits: 471

De Charismatische Beweging: Een Historisch Overzicht

Het ontstaan van het Pinksteren in de vroege twintigste eeuw markeerde een belangrijke verschuiving in de christelijke spiritualiteit. Gekenmerkt door de diepgaande en dramatische ervaring die bekend staat als de doop met de Heilige Geest, onderstreepte deze beweging de empowerment voor een toegewijd christelijk leven en bediening. Spreken in andere tongen diende als bewijs van het ontvangen van deze goddelijke ontmoeting.

Vóór 1955 werden Pinksterdistinctieven grotendeels gemarginaliseerd door mainstream religieuze denominaties. Openlijke uitingen van dergelijke opvattingen door geestelijken of kerkleden leidden vaak tot vrijwillige of onvrijwillige scheiding van hun gevestigde denominatie.

De charismatische beweging, die begon rond het midden van de 20e eeuw, gaf echter een ommekeer aan dit patroon. Degenen die werden beïnvloed door de Pinkster-holyspiritbaptism1spiritualiteit kozen ervoor om lid te blijven van hun oorspronkelijke denominaties. De eerste rimpeling van deze nieuwe golf werd gevoeld binnen de hoge kerkvleugel van de Amerikaanse Episcopale Kerk.

Vaak gedateerd op Pasen 1960, kunnen de beginjaren van de charismatische beweging worden herleid tot Dennis Bennett, rector van de St. Mark's Episcopal Church in Van Nuys, Californië. Zijn publieke vertelling van zijn Pinksterervaring veroorzaakte zowel controverse als media-aandacht, en bevorderde een breder bewustzijn van deze opkomende beweging.

De charismatische vernieuwing breidde zich al snel uit naar andere hoofdkerken, waar geestelijken begonnen te ontvangen en hun Pinksterervaringen openlijk te delen. Bijeenkomsten voor zoekers en genezingsdiensten, waar de zieken werden gebeden en gezalfd, werden algemene praktijken. De Katholieke Charismatische Vernieuwing vond zijn oorsprong in 1967 aan de Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania.

De term "charismatisch" zelf werd bedacht door de Amerikaanse Lutherse predikant Harald Bredesen in 1962 om het fenomeen te beschrijven dat zich ontvouwde binnen de hoofdlijnen van de protestantse denominaties. Geconfronteerd met het label "neo-Pinksteren," gaf hij er de voorkeur aan om het te definiëren als "de charismatische vernieuwing in de historische kerken."

Interessant is dat, hoewel Pinkstermensen veel doctrinele affiniteiten deelden met evangelicals in plaats van met rooms-katholieken of hoofdlijn protestanten, de charismatische beweging langzaam invloed kreeg onder evangelische kerken. Geleerde C. Peter Wagner identificeert het begin van de verspreiding van de charismatische beweging binnen het evangelicalisme rond 1985, en noemt het de "Derde Golf van de Heilige Geest."

Deze transformationele beweging vertegenwoordigt een rijk weefsel van spirituele ervaringen en theologische perspectieven. De geschiedenis en invloed ervan blijven het hedendaagse christendom vormgeven, en overbruggen denominatiekloven en verrijken het leven van gelovigen in verschillende tradities.

De Charismatische Beweging en EWCMI: Een Messiaans Perspectief

De Charismatische Beweging, zoals hierboven beschreven, vertegenwoordigt een belangrijke transformatie in de christelijke spiritualiteit. De nadruk op persoonlijke empowerment, goddelijke ontmoetingen en eenwording over denominaties heen heeft een diepgaande impact gehad op verschillende geloofstradities. Onder deze staat Eagle Wings Charismatic Ministries International (EWCMI) als een getuigenis van de kruising van charismatische vernieuwing en Messiaans Jodendom.

Crowd celebrating christian gathering and new years eveEWCMI: Een Charismatische Messiaanse Bediening

EWCMI heeft een diepe verbinding in de principes en praktijken van de Charismatische Beweging en omarmt de dynamische ontmoeting met de Heilige Geest die wordt getypeerd door spreken in tongen en andere spirituele manifestaties. Het gaat echter verder dan traditionele Charismatische overtuigingen door ze te verweven met het Messiaanse Jodendom, waardoor een unieke theologische mix ontstaat die zowel de Joodse als de christelijke erfenis respecteert en viert.

De Charismatische Ervaring Omarmen

Bij EWCMI is de Charismatische ervaring niet alleen een leerstellig standpunt, maar een geleefde spirituele realiteit. Gemeenteleden worden aangemoedigd om persoonlijke ontmoetingen met God te zoeken, wat leidt tot empowerment voor dienst, aanbidding en het dagelijkse christelijke leven. De ervaring van de doop met de Heilige Geest staat centraal in deze zoektocht, en bevordert een levendige en intieme relatie met God.

Christelijke en Joodse Oorsprong Overbruggen

EWCMI's benadering van Charismatische spiritualiteit wordt verrijkt door een diepe verbinding met de Joodse oorsprong van het christelijke geloof. Bijbelse feesten, Hebreeuwse gebeden en andere traditionele Joodse praktijken worden geïntegreerd in de eredienst en het gemeenschapsleven, wat een rijke context biedt voor geloofsgroei en begrip.

Gemeenschap en Onderwijs

De integratie van Charismatische en Messiaanse overtuigingen en praktijken biedt EWCMI een unieke positie om een diverse en groeiende gemeenschap te dienen. De kerk biedt een verscheidenheid aan onderwijsmogelijkheden, waaronder Bijbelstudies, seminars en cursussen, om leden te helpen groeien in hun geloof en begrip. Het ondersteunt ook zendingswerk en betrokkenheid bij de bredere christelijke en Messiaanse gemeenschap, en streeft naar eenheid en samenwerking tussen verschillende geloofstradities.

De impact en invloed van de Charismatische Beweging op het christendom zijn enorm en blijven zich ontvouwen. EWCMI, als een Charismatische Messiaanse bediening, draagt bij aan dit rijke erfgoed door een combinatie van traditionele Charismatische overtuigingen met de Joodse oorsprong van het christelijke geloof. Het resultaat is een dynamische en transformerende benadering van de christelijke spiritualiteit die zowel verrijkend als uniek is.

Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen. Dank u!

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 9 mins
Hits: 672

William's Angst

Onderwerp: Gedachten over Psalm 49
Presentator: Christiaan de Ruiter

Documenttitel: William's Angst
William Booth

Een lied, getiteld "Een Ziel heeft veel meer Waarde," geschreven door Moeder en Zoon Krommenhoek uit Nederland, heeft al geruime tijd weerklank gevonden in mijn William Booth-gedachten. De diepgaande notie die in deze eenvoudige zin is ingebed, komt steeds weer terug.

Onlangs deelde mijn vriend Femmy uit Nederland een foto van de oprichter van het Leger des Heils, William Booth, vergezeld van een citaat dat luidt: “De grootste gevaren die de komende eeuw zullen confronteren zijn religie zonder de Heilige Geest, het christendom zonder Christus, vergeving zonder berouw, redding zonder wedergeboorte, politiek zonder God, en Hemel zonder hel.”

Dit citaat heeft mijn bewustzijn gegrepen en dwingt me om het te delen. Deze woorden vatten mijn diepe zorg en verdriet samen voor onze natie, leiderschap, kerken en de samenleving als geheel.

Het Leger des Heils en de Vroege Charismatische Beweging

In de beginjaren was het Leger des Heils vergelijkbaar met een Pinksterorganisatie, hoewel het niet expliciet als zodanig werd bestempeld. Het zou zelfs kunnen worden beschouwd als een vroege vorm van de Charismatische beweging. Ik geloof dat het cruciaal is voor hen om terug te keren naar deze wortels, ondanks sommige hedendaagse perspectieven die bepaalde manifestaties van de Heilige Geest zouden kunnen afwijzen.

Onze Verontrustende Tijden

Dit jaar is beladen met uitdagingen, niet alleen wereldwijd maar ook persoonlijk voor veel individuen. Mensenlevens zijn op verschillende manieren negatief beïnvloed. Ik zie dit als een weerspiegeling van de woorden van William Booth - onze wereld verliest haar ware focus.

John Adams, in een bericht aan de officieren van de Eerste Brigade van de Derde Divisie van de Militie van Massachusetts, stelde: "Onze grondwet is alleen gemaakt voor een moreel en religieus volk. Het is volledig ontoereikend voor de regering van enig ander."

De Complexiteit van de Moderne Religie

Tegenwoordig is er verwarring over verschillende religieuze tradities, inclusief verschillende christelijke denominaties. Het ware doel van religie wordt vaak overschaduwd door de instelling zelf. Deze trend is zorgwekkend omdat het afwijkt van de essentie van het geloof.

De observaties van William Booth, geformuleerd in de jaren 1800, resoneren zelfs nu nog, aangezien moraliteit relatief is geworden en oprecht berouw zijn betekenis heeft verloren.

Een Pleidooi voor Authentiek Geloof

De vertaalde Nederlandse tekst van het lied dat ik noemde zegt: "Eén ziel is veel meer waard dan alles op deze aarde." Is dit nog steeds waar voor de moderne christen?

William Booth gaf uitdrukking aan zijn bereidheid om dwaas te lijken als het een ziel zou redden. Zouden wij hetzelfde doen?

Psalm 49:9 (TLV) luidt:
"Want de verlossing van een ziel is kostbaar—dus men zou voor altijd moeten stoppen met proberen."

Als we dit vers isoleren, lijkt het misschien alsof we klaar zijn met onze boodschap, maar we moeten de context verkennen en Gods woorden ons hart laten overtuigen.

Psalm 49: Een Universele Boodschap

Vergankelijkheid van aardse rijkdom

1 Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.

2 Hoor dit, alle volken, neem het ter ore, alle bewoners van de wereld,

3 zowel eenvoudigen als aanzienlijken, zowel eenvoudigen als aanzienlijken -

Letterlijk: zowel kinderen van de mens als kinderen van de man.

rijk en arm samen.

4 Mijn mond zal enkel wijsheid spreken,en de overdenking van mijn hart zal vol inzicht zijn.

5 Ps. 78:2; Matt. 13:35 Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk,ik zal mijn verborgenheden onthullen bij harpspel.

6 Waarom zou ik bevreesd zijn in dagen van onheil, wanneer de onrechtvaardigen mij op de hielen zitten en mij omringen?

7 Zij vertrouwen op hun vermogen en beroemen zich op hun grote rijkdom.

8 Niemand van hen kan zijn broeder metterdaad verlossen, hij kan God zijn losgeld niet geven.

9 De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn.

10 Hij zou dan voor altijd verder leven, en het verderf niet zien.

11 Want hij ziet dat wijzen sterven, dat een dwaas en een onverstandige samen omkomen en hun vermogen aan anderen nalaten.

12 Hun diepste gedachte is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan, hun woningen van generatie op generatie; zij noemen de landen naar hun naam.

13 Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan; hij wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

14 Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid; toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Sela

15 Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen weiden.

De oprechten zullen in de morgen over hen heersen, het graf zal hun gestalte doen wegteren, ver van hun woning.

16 Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want Hij zal mij opnemen. Sela

17 Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, 18 want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.

19 Al prijst hij zich 49:19 zich - \

Letterlijk: zijn ziel. in zijn leven gelukkig,

al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, 20 toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien.

21 De mens, die wel in aanzien is, maar geen inzicht heeft, wordt gelijk aan de dieren, die vergaan.

Psalm 49 spreekt niet alleen tot een specifiek volk of tijdperk, maar voor alle tijden en alle individuen. Het roept ons op om zorgvuldig te luisteren en biedt wijsheid.

We moeten onszelf afvragen waarom we zouden moeten vrezen voor wat William Booth besprak. Onze kerken, beperkt door tijd en ritueel, beperken vaak de beweging van de Heilige Geest.

Gods Verlangen naar Gemeenschap

We hebben een liefhebbende, machtige en krachtige God die gemeenschap met ons verlangt. Tijd doorgebracht in de Heilige Geest is tijd doorgebracht met God.

Johannes 14:16-17, 26-27 (CEB) verzekert ons:
"Ik zal de Vader vragen, en hij zal een andere Metgezel sturen, die voor altijd bij jullie zal zijn [...] Vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Ik geef jullie zoals de wereld geeft. Wees niet verontrust of bang.”

Vers 6 van Psalm 49 vraagt waarom we zouden moeten vrezen, en vers 27 van Johannes 14 beantwoordt met Jezus' woorden: "Wees niet bang."

Het Kennen van de Heilige Geest

holy spirit skyWaarom moeten we de Heilige Geest begrijpen? Omdat de Ruach Ha'Kodesh - wat "de Adem, de Geest van God" in het Hebreeuws betekent - aan ons is gegeven. Velen herkennen deze goddelijke kracht niet, wat leidt tot angst en verwarring in het aangezicht van wereldlijke gebeurtenissen. Onbegrip van de Geest van God maakt ons kwetsbaarder voor angst, niet in staat om onze sterfelijke worstelingen te vergelijken met Zijn almachtige kracht en sterkte.

A. De Realiteit van Geloof met de Heilige Geest

De aanwezigheid van de Heilige Geest is te zien bij degenen die ernstige uitdagingen onder ogen zien, zoals de christenen die door ISIS zijn gemarteld. Hun kalmte weerspiegelt de eeuwige kracht van Christus in hen. William Booth zei terecht dat geloof zonder de Heilige Geest leeg is. Zonder deze verbinding neemt angst het over, zoals geïllustreerd in de verzen 6 tot 9.

B. De Zonde en Verlossing

We leven omringd door zonde, of het nu onze eigen zonde is of die van onze geliefden. Binnen Gods verbonden waren er rituelen voor zielsverlossing, waarvan er veel verloren zijn gegaan. We kunnen onze verbinding met deze verbonden in twijfel trekken, maar ze blijven verzegeld door het bloed van Yeshua. Door Zijn offer alleen worden we gered van eeuwige verdoemenis.

C. Het Verbond Accepteren

Elk persoon moet individueel het verbond van Christus accepteren. William Booth begreep dit en erkende dat het de taak van de gelovigen is om anderen naar Gods liefde en vergeving te brengen. Huidige trends in het christendom die zich richten op feel-good boodschappen in plaats van berouw, bedreigen het ware pad.

D. Rijkdom, Comfort en Zonde

We moeten erkennen dat comfortabel zijn in zonde het echte kwaad is, niet de rijkdom zelf. Zonde in al zijn vormen - liegen, bedriegen, perversie en meer - is een belediging voor God. Echte berouw vereist een volledige afwending van zonde.

E. Het Belang van Berouw

Booth's waarschuwing voor "Vergeving zonder Berouw" klinkt waar. Verlossing heeft wedergeboorte nodig. Het vereist een continu proces van streven naar heiligheid. Kerken die verlossing bieden zonder wedergeboorte, vervallen in de val van een religie zonder Christus.

F. Mensen Leiden naar Gods Waarheid

Onze harten moeten ons leiden om mensen naar Messias Yeshua te leiden. Het is een taak die door elke gelovige moet worden opgenomen, één ziel per keer. De kostbaarheid van een losgemaakte ziel weegt zwaarder dan alle aardse waarde.

G. Politiek en Verlossing

Politiek zonder God weerspiegelt een maatschappelijk probleem dat begint met individuele verlossing. Vooruitgang moet stap voor stap worden geboekt, waarbij elke ziel wordt gewaardeerd.

Hemel, Hel en de Trooster

Hemel zonder Hel is een waanidee, voortkomend uit de misvattingen die Booth schetste. We moeten dankbaar zijn voor de leiding van de Heilige Geest, de Trooster die in Johannes 14:16 werd beloofd, om ons op het pad van gerechtigheid te leiden.

Sermon Notes by Pastor Christiaan J. de Ruiter are licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Opmerking: De inhoud die hier wordt geleverd vertegenwoordigt de fundamentele aantekeningen voor een preek of onderwijs, en mag niet verkeerd begrepen worden als een volledig transcript of een volledig uitgewerkte preek.

Het is onze diepgewortelde overtuiging dat de Heilige Geest door de prediker werkt, leidend en inspirerend om de levering te doen resoneren met de behoeften en overtuigingen van de gemeente.

Deze aantekeningen vormen doorgaans de basis voor een preek of onderwijs van 30 tot 45 minuten, waarbij de leiding van de Heilige Geest de specifieke boodschap en toepassing voor de verzamelde gelovigen vormgeeft. De essentie van deze leer is niet enkel in de geschreven woorden, maar in de geïnspireerde levering en verbinding met de gemeente, geleid door de Geest.

 

 

 

 

Pagina 2 van 3

Listen Banner

Note: EWCMI does not underwrite, support, and does not receive any payment from the advertisements at TuneIn.

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login