Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

Sermon Notes: Attitude Series NL - Part 2

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 59 mins
Hits: 1108

Artikelindex

Middle aged man with open Holy Bible reading verses from Gospel while sitting on bench by desk and listening to sermon during church serviceHouding - Deel 2

We leven in zeer interessante dagen, of misschien moet ik zeggen zeer enge dagen. En nu laat ik je gewoon daar zitten met deze enkele uitspraak.

Eerder begon ik met je te praten over houding en hoe onze houding ten opzichte van het opvolgen van instructies ons zegeningen of straffen geeft. Of met meer kerkelijke woorden, hoe het volgen van Gods geboden ons zegeningen of vervloekingen zal geven. En ja, we hebben de kreten al gehoord, maar nu leven we allemaal onder de genade die Jezus heeft gebracht. Ja, we zijn onder genade, maar voor deze serie plaatsen we die specifieke vraag even op de achtergrond; we zullen daar later op terugkomen.

Als we een gesprek willen voeren over een onderwerp, moeten we onze achtergronden kennen voordat we een opbouwend gesprek kunnen hebben over dit onderwerp. We zingen het zo vaak in de kerk, dat lied dat door de boodschappen van de afgelopen weken is geweven.

"Vertrouw en gehoorzaam, 'Vertrouw en gehoorzaam, want er is geen andere manier om gelukkig te zijn in Jezus, dan om te vertrouwen en gehoorzaam te zijn."

Oh, en het is niets nieuws, natuurlijk, dit is een oud lied. Er zijn meer liederen zoals dit. 'Ik geef me helemaal over, Alles aan U, mijn gezegende Redder, Ik geef me helemaal over.' Of met een moderner lied dat zo geliefd is bij velen. 'Ja' van Shekinah Glory zegt; 'Ik zal Jezus gehoorzamen, ik zal niet afdwalen, Jezus, deze keer heb ik mijn besluit genomen, ik zal ja zeggen. Mijn ziel zegt ja, mijn geest zegt ja, mijn hart zegt ja, ja, ik zal Jezus doen, ik zal doen wat U wilt dat ik doe, ik zal zeggen wat U wilt dat ik zeg, ik zal gaan als U me leidt, als U me leidt zal ik gaan, ja, ik wil Uw wil doen, mijn ziel zegt ja.' Dan zegt het Woord van de Heer: 'Er wordt meer van je gevraagd dan je denkt.' En het antwoord blijft nog steeds Ja. Ik geniet echt van al deze liederen en ik zing ze graag. Er is echter één groot probleem met al deze liederen, en het heeft niets te maken met de inhoud van de teksten. Het probleem is dat voor te veel van ons deze woorden slechts woorden zijn, het zijn slechts liederen; het zijn geen bevestigingen van de manier waarop we onze houding ten opzichte van God willen veranderen.

Paulus schreef een zeer interessant artikel in de brief aan de Romeinen, we noemen dit hoofdstuk 12. Laten we dit samen lezen, Romeinen 12 van de Tree of Life Version:

Romeinen 12 (TLV)
Wees Dood voor jezelf
1 Ik dring er daarom bij jullie op aan, broeders en zusters, door de barmhartigheden van God, om jullie lichamen aan te bieden als een levend offer - heilig, welgevallig aan God - wat jullie geestelijke dienst is.
2 Word niet gevormd naar deze wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken, zodat je kunt onderscheiden wat de wil van God is - wat goed en welgevallig en volmaakt is.
3 Want door de genade die mij is gegeven, zeg ik tegen iedereen onder jullie dat hij niet hoger moet denken dan hij moet denken - maar met gezond oordeel moet denken, omdat God aan ieder persoon een maat van geloof heeft toegewezen.
4 Want zoals we vele delen hebben in één lichaam - en niet alle delen dezelfde functie hebben -
5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Messias en allen delen van elkaar.
6 We hebben gaven die verschillen naar de genade die ons is gegeven - als profetie, naar verhouding van ons geloof;
7 als dienst, in onze dienstbaarheid; of degene die onderwijst, in zijn onderwijs;
8 of degene die vermaant, in zijn vermaning; degene die geeft, in vrijgevigheid; degene die leidt, met ijver; degene die barmhartigheid betoont, met blijmoedigheid.
9 Laat de liefde ongeveinsd zijn - verafschuw wat kwaad is, houd vast aan het goede.
10 Wees teder toegewijd aan elkaar in broederlijke liefde; overtreffende eer aan elkaar geven.
11 Wees niet traag in ijver; wees vurig in geest. Blijf de Heer dienen,
12 verblijdend in de hoop, volhardend in verdrukking, volhardend in gebed,
13 bijdragend aan de behoeften van de kedoshim, gastvrijheid verlenend.
14 Zegen hen die u vervolgen - zegen en vervloek niet.
15 Verheug u met hen die zich verheugen; weep met hen die huilen.
16 Leef in harmonie met elkaar; wees niet trots, maar omgaan met de nederigen. Wees niet wijs in je eigen ogen.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad; denk na over wat goed is in de ogen van alle mensen.
18 Als het mogelijk is, voor zover het van jou afhangt, leef in shalom met alle mensen.
19 Neem nooit wraak, geliefden, maar geef ruimte aan de toorn van God - want er staat geschreven: 'De wraak is van Mij, Ik zal vergelden,' zegt Adonai.
20 Maar: 'Als je vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zul je vurige kolen op zijn hoofd hopen.'
21 Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Een geweldig woord van Paulus over de volledige overgave van ons denken, geest en ziel aan God en om voor Hem te leven. Als we dit lezen en zien hoe Paulus denkt over het dienen van God en hoe te handelen naar wat ons te wachten staat, wat is dan de moderne houding van mensen ten opzichte van God.

a) Is je relatie met God in vuur en vlam door de Heilige Geest? Lees je dagelijks de woorden van God in je Bijbel of in boeken van christelijke auteurs? Luister je naar Zijn muziek en doe je je best om weg te blijven van de negatieve invloeden van de wereld? Is je relatie diep bevredigend, en kun je God alles vertellen wat je op je hart hebt? Heb je constant gemeenschap met God door Zijn Ruach Ha'Kodesh, Zijn Heilige Geest, en een JA-houding?

b) Of misschien is je houding ten opzichte van God meer als: 'Ja, hmm, ja, ik doe mijn best, het is niet slecht. Ik lees soms mijn Bijbel, en je weet dat ik dat lied over de rivier van het leven ook mooi vind. Ik ken God, weet je, maar we zijn gewoon niet zo veel in contact. Elke dag? Nee, daar heb ik te veel te doen voor. Ik ga op zondag naar de kerk en zing en lees en luister, maar ik ben zo druk, ik heb ook wat tijd voor mezelf nodig.'

c) Dan hebben we de categorie mensen: 'Oh ja, ik ben gered, halleluja, en ik ging naar de kerk. Ja, maar nu niet meer, het doet gewoon... nee, het doet me niet zo veel meer. Ik ga met Pasen en Kerstmis, ik luister af en toe naar K-love, maar ja, dat is genoeg voor mij. Ja, je kunt het zo noemen, het vuur brandt niet meer voor mij. Kom op, ik ken God, maar met mij in Amerika en God in Afrika, is die communicatie gewoon te ver weg.'

d) Dan tot slot hebben we de persoon die zo is, degene die van God heeft gehoord, die over Jezus heeft gehoord op tv en in het café, en in de krant. God en met Jezus, genade ja, cool weet je, en Boeddha, Allah, Shiva, Confucius, Joseph iets, ja, het zijn allemaal goede mensen. Al deze mensen, weet je, ze leren je allemaal goed te zijn, en dan zul je allemaal bij je God zijn op een dag. We moeten respectvol zijn naar elkaar, leven en laten leven, weet je, laat ze trouwen, maakt niet uit. Je moet naar jezelf kijken, ben je goed, voel je je innerlijke vrede, heb je het heiligdom in jezelf gevonden? Kom hier bij me zitten en deel wat van deze elektrisch magnetische spirituele transcendentale kracht samen.

Dus voor vandaag hebben we echt vier manieren waarop we naar de boodschap kunnen kijken. We kunnen het bekijken met de ogen van elk van de vier die ik zojuist heb beschreven.

Vurig in vuur en vlam door de Heilige Geest, geleid door God, dagelijks zijn er al beslissingen genomen.
Bereid om een leven voor God te leven en actief in Zijn Woord, maar het vuur brandt laag, met af en toe moeilijke beslissingen.
Te veel te doen, te veel werk en te veel beslissingen om nu te nemen, het kan allemaal wel en niet controleren, het is te beperkend. Het vuur is niets meer dan smeulende kolen met af en toe wat sissen.
De laatste houding die we bespraken, zou ik zeggen; 'Vuur, welk vuur, waar is het vuur, oh mijn God, vuur, bel 911, vuur, oh mijn, oh mijn, vuurrr.'

Bij welke categorie hoor jij? Het gaat er niet om dat je perfect bent in een van hen; het gaat om de houding die ermee geassocieerd is. Bij welke categorie hoor jij? Alleen God is perfect, wat Hem de Heilige maakt. Wij gelovigen zijn heilig gemaakt door Hem door de aanvaarding van Zijn Zoon Yeshua Ha'Mashiach. Wanneer we met Hem de hemel binnengaan, zullen we dit heilige en perfecte lichaam ontvangen. Intussen, op deze aarde, doen we ons best om steeds dichter bij Hem te komen, om ons leven steeds meer volgens Zijn Heilige Woord te leven, op te groeien naar deze vorm van perfectie die we heiligheid noemen. Deze groei naar Zijn beeld, deze groei naar heiligheid, noemen we progressieve heiliging. Dus de vraag blijft staan, bij welke categorie hoor jij?

Het is triest om te zeggen dat de meeste christenen nog steeds leven in de tweede of derde categorie. Er zijn ook veel, en ik bedoel veel, zogenaamde christenen die zich in de vierde categorie bevinden. Psalm 103 vertelt ons meer.

Toen David naar het koninkrijk van Achis ging om te vluchten voor koning Saul, werd hij herkend door de dienaren van Achis. Hierdoor en uit angst voor de koning veranderde hij zijn houding en deed alsof hij een gek of krankzinnig persoon was die kwijlde. Dit alles volgens 1 Samuel 21:10-15.

Ah, maar je zou kunnen zeggen dat we het daar hebben over Abimelech en niet Achis. Dat komt omdat Abimelech waarschijnlijk geen gegeven naam is als we naar het woord kijken en het opsplitsen in twee lettergrepen zien we Abi/avi en Melech. Omdat we er zoveel over praten, weten we dat Melech koning betekent, zoals in de zegeningen Melech A'Olam, koning van de wereld. Het Hebreeuws gebruikt geen klinkers, dus spellen we Abimelech Aleph Bet Yot Mem Lamet Kof Sofit (wat het geluid van ch maakt, zoals in bach). Dan hebben we de letters Aleph Bet, wat het zelfstandig naamwoord betekent vader. Het woord ab is niet zoals ons woord voor vader; het wordt ook gebruikt zoals ons idee van stichtende vaders, dus niet noodzakelijk voorbehouden aan de mannelijke ouder en wordt metaforisch gebruikt voor andere mensen, maar eerder een woord van onbekende en ongeëvenaarde betekenis, dat respect uitdrukt voor personen van gezag, inclusief de mannelijke ouder. De Yod-letter die hierop volgt, maakt het ab-deel bezittelijk, zoals in vader van of mijn vader. Dus begrijpen we dat Abimelech de titel is voor de koning als de vader, de heerser, de magistraat van dit land.

Oké, nu Psalm 34 Tree of Life Version. Maar voordat we dit lezen, wil ik je kennis laten maken met een woord dat mogelijk nieuw voor je is in deze tekst. Kedoshim: betekent de mensen die een heilig leven leiden, de heiligen, degenen die door God zijn afgezonderd, wat door Christus jou kan betekenen, omdat de Joden het volk waren dat door God was afgezonderd.

Psalm 34 (TLV)

Proef en zie
1 Van David, toen hij zich krankzinnig voordeed voor Abimelech, die hem wegstuurde, en hij vertrok.
2 Ik zal ADONAI te allen tijde zegenen. Zijn lof is voortdurend in mijn mond.
3 Mijn ziel roemt in ADONAI. De nederigen horen ervan en verheugen zich.
4 Vergroot ADONAI met mij en laten wij samen Zijn Naam verhogen.
5 Ik zocht ADONAI en Hij antwoordde mij en bevrijdde mij van al mijn angsten.
6 Zij die naar Hem keken straalden, en hun gezichten zullen nooit beschaamd worden.
7 Deze arme man riep en ADONAI hoorde het, en redde hem uit al zijn problemen.
8 De engel van ADONAI legerde zich rondom hen die Hem vrezen, en Hij bevrijdt hen.
9 Proef en zie hoe goed ADONAI is. Gezegend is degene die bij Hem toevlucht neemt.
10 Vrees ADONAI, Zijn heiligen, want zij die Hem vrezen ontbreekt het aan niets.
11 Jonge leeuwen kunnen gebrek lijden en honger hebben, maar zij die ADONAI zoeken, ontbreekt het aan niets goeds.
12 Kom, kinderen, luister naar mij: Ik zal u de vrees voor ADONAI leren.
13 Wie is degene die geniet van het leven en graag goede dagen ziet?
14 Bewaar uw tong voor het kwaad en uw lippen om geen bedrog te spreken.
15 Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek vrede en jaag die na.
16 De ogen van ADONAI zijn op de rechtvaardigen gericht en Zijn oren zijn attent op hun roep.
17 Het gezicht van ADONAI is tegen de kwaaddoeners, om hun herinnering van de aarde uit te roeien.
18 De rechtvaardigen roepen en ADONAI hoort en bevrijdt hen uit al hun problemen.
19 ADONAI is dicht bij de gebrokenen van hart en redt de verslagenen van geest.
20 Veel zijn de tegenslagen van de rechtvaardigen, maar ADONAI bevrijdt hen uit dit alles.
21 Hij behoedt al hun botten, er zal er niet één van worden gebroken.
22 Het kwaad doodt de goddelozen; zij die de rechtvaardigen haten, zullen schuldig worden bevonden.
23 ADONAI verlost de ziel van Zijn dienaren; niemand die bij Hem toevlucht zoekt, zal schuldig worden bevonden.

Waarom is het dan zo dat voor veel christenen, de houding die ze hebben slechts versie b. is, of misschien zelfs c. of d.?
Wel, ze zullen zeggen dat ze een relatie met God hebben en dat hun houding ten opzichte van Hem is dat ze Hem kennen, maar het is moeilijk in deze wereld. De relatie met God is gespannen, om het vriendelijk te zeggen; het is niet rijk en overvloedig. Wanneer ze hun leven beschrijven, hoor je woorden als moeilijk, zwaar, aangevallen, verslagen, ontmoedigd, ja zelfs depressief.

Als je onder zoveel aanval bent, aan het rennen, aan het vluchten bent, wat zei David dan weer?

"2 Ik zal ADONAI te allen tijde zegenen. Zijn lof is voortdurend in mijn mond. 3 Mijn ziel roemt in ADONAI. De nederigen horen ervan en verheugen zich. 4 Vergroot ADONAI met mij en laten wij samen Zijn Naam verhogen. 5 Ik zocht ADONAI en Hij antwoordde mij en bevrijdde mij van al mijn angsten."

Voor zoveel christenen is dit gewoon niet waar; ze zijn gewoon niet in staat om te zeggen: "In alles wat je doet, prijs de Heer."

In de Drash op de Berg, de Bergrede, zei Jezus: "Verblijd u en wees blij, want uw beloning in de Hemel is groot."

Maar toch ervaren veel christenen niet veel vreugde.

In de eerste brief van Petrus in het eerste hoofdstuk lezen we dan:


1 Petrus 1:4-6 (TLB)

4 En God heeft voor Zijn kinderen het onschatbare geschenk van eeuwig leven gereserveerd; het wordt in de hemel voor u bewaard, zuiver en onbezoedeld, buiten het bereik van verandering en verval. 5 En God zal er, in Zijn machtige kracht, voor zorgen dat u daar veilig aankomt om het te ontvangen omdat u op Hem vertrouwt. Het zal op die komende laatste dag van u zijn voor iedereen om te zien. 6 Wees dus echt blij! Er wacht een heerlijke vreugde op u, ook al gaat het hier beneden even moeilijk.

Maar toch zien veel christenen de vreugde niet in de overwinning die voor hen ligt, en ze zijn niet in staat om de Heer te prijzen in alles wat ze doen.

In alles wat je doet, prijs de Heer.

De vraag is dan, waarom?

Wel, voor de meesten is het vanwege slechte gewoonten, gewoontes en vaak zonden waarvan ze zich niet bewust zijn of waarover ze verkeerd geïnformeerd zijn, die hun leven beheersen. Het is als een kamer die bedoeld is om de zegeningen door de Heilige Geest op te slaan, maar dan is deze kamer nog steeds bezet door dingen waar de Ruach van huivert en van wegdraait.

Maar weet je wat? Ze zijn zich hier niet van bewust of dat dit zonde is. Het bedroeft nog steeds de Heilige Geest, en de plaats die gevuld kan worden met zegeningen van God wordt nu genegeerd en niet gebruikt. Ze worden geregeerd door het vlees, niet door de Geest. Velen in deze groep mensen zijn theologisch ongeletterd en zijn vaak misleid door valse leer.

Daarom is er inderdaad niet veel geestelijke vrucht waaraan ze herkend kunnen worden als volgelingen van Yeshua; niet veel liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Want het was Yeshua die zei dat je aan de vrucht die je draagt herkend zult worden; de appelboom draagt geen sinaasappels. Je ziet gewoon niet veel vrucht van de Heilige Geest vanwege de zonde.

En dan zijn er anderen. Ze worden niet echt geregeerd door hun vlees, ze houden van de Heer, en toch genieten ze niet van die brandende vuur-relatie met God. Wat ontbreekt er dan? Waar is het vuur van de Heilige Geest? Waar is de overvloed, de vreugde, het geluk waar we zo naar verlangen?

Het snelle en simpele antwoord is dat wanneer ze in moeilijke situaties zitten, ze misschien een snel gebed aan de Heer aanbieden, maar ze leven nog steeds niet echt voor Hem. En ze merken het misschien niet eens op. Als gevolg daarvan wordt God niet gezegend; God krijgt niet alle glorie en alle lof.

Begin God te zegenen.

Naar de kerk gaan is als naar de psychiater gaan; je voelt je 30 minuten of een uur gelukkig, je leegt je juten zak met de ene rots van ervaring na de andere. Dan wanneer je naar de psychiater gaat, kom je binnen met die last; je leegt die zak, en je voelt dat er een last van je schouders valt. Wooohooo, dat voelt geweldig. En dan is je tijd om, en je moet ze allemaal weer terug in de zak doen. We doen hetzelfde in de kerk; we leggen al onze stenen op het altaar van Gods genade, en dan voordat we gaan, weten we niet hoe snel we moeten rennen om ze allemaal weer op te pakken. We hebben geen intieme relatie met God waarin we Hem zo vertrouwen dat we die stenen gewoon bij het altaar van het kruis kunnen laten liggen.

God verandert ze dan in iets anders, een ervaring in plaats van een pijn of last. Het is alsof een rots wordt gekopieerd en van papier-maché wordt gemaakt. Het is nog steeds dezelfde grootte en vorm en voelt hetzelfde, alleen, alleen het gewicht is verdwenen.

De vraag om tot een nauwere en betere relatie te komen, een Heilige Geest Vuur-relatie, is onze totale overgave aan Zijn wil, "Ja," "Ik geef me helemaal over," "vertrouw en gehoorzaam." Niet kiezen en selecteren, niet "Ik houd niet echt van dat, maar dit wel," niet "Dat, wel, dit niet, ik geef me helemaal over."

 

Webmaster

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login