Selecteer de taal

8100 ingrid Drive, Elgin TX 78621 +1 (512) 772-1972 info@ewcmi.us Sun-Fri 10:00 - 16:00H CST

Sermon Notes: Attitude Series NL - Attitude Part 3

Categorie: Nederlands Theologie
Read Time: 59 mins
Hits: 1109

Artikelindex

Houding Deel 03

Op de radio konden we de boodschap van Houding Deel 02 beluisteren tijdens onze gebedstijd en zondagsschool. En nu gaan we verder met deel 03. In de eerste week spraken we over onze houding en onze houding ten opzichte van God en Zijn Woord. Gods Woord vertegenwoordigt Zijn verklaring van onze afhankelijkheid van Hem. Als christenen hebben we gezegd: "Heer, ik geef me helemaal over, ik geef mijn leven aan U," en we zeggen ook: "Heer, maak mij, breek mij, vorm mij, vorm mij," en we verklaren: "Ja, Heer, ja, ja, ja, ik wil doen wat U wilt dat ik doe." Dit zijn zinnen en parafrases van liederen die we hebben gezongen.

Met dit begrip van onze toewijding aan het Woord van God en onze verklaring van afhankelijkheid, zien we een rode draad door deze eerste boodschap en de serie: het woord van Spreuken 13:13 (TLV), dat zegt: "Wie de vermaning veracht, zal boeten, maar wie het gebod in acht neemt, zal worden beloond." De Amplified Bible vertaalt het als: "Wie het woord en de raad [van God] veracht, brengt vernietiging over zichzelf, maar wie [eerbiedig] vreest en respect heeft voor het gebod [van God], wordt beloond." Of in de parafraserende versie van de Living Word Bible: "Veracht het Woord van God en beland in de problemen. Gehoorzaam het en slaag."

We ontdekten dat veel mensen misschien denken dat ze het Woord van God niet verachten, maar in werkelijkheid er een afkeer van hebben of het niet serieus nemen als het erom gaat Gods instructies te volgen en te handelen naar Zijn wil. We ontdekten dat we als moderne christenen vaak een kies en kies houding hebben ten opzichte van het Woord van God, waardoor we de zegeningen die aan het volgen van Zijn geboden verbonden zijn, mislopen.

De Bijbel belooft ons dat als we de geboden van God volgen, we gezegend zullen worden. Als we echter Zijn geboden verwaarlozen, missen we deze zegeningen. Ter illustratie kunnen we het vergelijken met een coach, trainer of scheidsrechter die ons opdraagt tien rondes rond het veld te rennen voor de training. Als we de instructie negeren en minder rondes rennen, hebben we gevolgen zoals niet toegestaan ​​worden om te spelen op de volgende wedstrijddag. Onze teamgenoten, die de instructies opvolgen, verbeteren hun uithoudingsvermogen, kracht en uithoudingsvermogen, terwijl wij fysieke gevolgen ondervinden zoals gewichtstoename, verzwakte spieren, afgenomen uithoudingsvermogen en gebrek aan motivatie.

De moraal van dit verhaal is dat het volgen van Gods geboden leidt tot zegeningen zoals een sterker, slanker en gezonder leven. Het negeren van Zijn geboden leidt tot negatieve gevolgen zoals verslechterende gezondheid, afgenomen uithoudingsvermogen, luiheid en zelfs depressie.

Het is cruciaal om de Mitzvot van God te volgen, en de tekst belooft: "JE ZULT BELONING ONTVANGEN." Sommige christenen beweren dat het leven in het genadeseizoen met Jezus betekent dat ze de Tien Geboden of de wil van God niet hoeven te volgen. Zoals we hebben besproken, is dit echter een misvatting. Zelfs als we de sabbat houden, slagen we er vaak niet in om het heilig te houden en nemen we deel aan ongoddelijke activiteiten zoals tv kijken of winkelen.

We concludeerden dat we als christenen een kies en kies houding moeten vermijden ten opzichte van het Woord van God. In plaats daarvan moeten we het volledig omarmen om de zegeningen te ontvangen die God met ons wil delen. Tijdens onze discussies zagen we ook hoeveel God van ons houdt.

Johannes 3:16-18 (TLV)

16 "Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem gered zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige Ben-Elohim.

God heeft Zijn Zoon aan de wereld gegeven om de weg terug naar Hem te vinden, om zijn vertrouwen te stellen in de naam van de Zoon van God, Ben-Elohim. Yeshua, Jezus, liet ons de weg naar God de Vader zien, Hij liet ons Zijn liefde zien voor Zijn en jouw Abba door in voortdurende gehoorzaamheid aan Zijn wil te zijn, Zijn Mitzvah, zelfs tot in Zijn dood.

We gingen verder in deze tweede week door te kijken naar de 4 verschillende houdingen van de mensen die zichzelf christelijk noemen. We noemden ze vier niveaus van vuur voor de Heer. Als je de boodschap hebt gemist, dan raad ik je ten zeerste aan de tekst te lezen of nog beter, de boodschap op cd te bestellen, want je zult zoveel meer krijgen dan alleen de tekst.

  1. Vurig in vuur en vlam door de Heilige Geest, geleid door God, elke dag zijn de beslissingen al genomen.
  2. Willen leven voor God en actief in Zijn Woord, maar met een afnemende passie, met soms moeilijke beslissingen om te maken.
  3. Te veel te doen, te veel werk en te veel beslissingen om te nemen, gewoon niet alles kunnen hebben en niet alles kunnen beheersen, het is te beperkend. Het vuur is niet meer dan smeulende kolen met af en toe wat gesis.
  4. De laatste houding die we bespraken, zou ik zeggen: "Vuur, welk vuur, waar is het vuur, oh mijn God, vuur, bel 112, vuur, oh mijn, oh mijn, vuuuuuuur."

     

Vandaag gaan we verder, kijkend naar onze houdingen naar God en Zijn houding naar ons, met de Schrift in de hand, brandend voor God in de Heilige Geest.

Om te beantwoorden hoe dit mogelijk is, wil ik graag de woorden gebruiken van de grote Chinese evangelist Watchman Nee. Hij schrijft in "De Geestelijke Mens" deel 2 Deel 4 over de Geest in hoofdstuk 1. En ik parafraseer, want ik geef toe dat het niet echt gemakkelijk lezen is.

Zoals de meeste gelovigen vandaag, ontbreekt het ons aan kennis over het bestaan ​​van de menselijke geest. Velen zijn zich er niet van bewust dat ze naast hun verstand en emoties ook een geest hebben. Zelfs als velen van hen hebben gehoord van deze geest, beschouwen velen van hen hun verstand en emoties als de wil van de geest.

Wow, dat klinkt bekend, nietwaar? Oké, laten we doorgaan.

Deze onwetendheid heeft invloed op de samenwerking met God, de controle over onszelf en de strijd tegen Satan, die allemaal het werk van de geest vereisen. Het is zeer, zeer belangrijk om te erkennen dat er een geest binnenin de individu bestaat, iets extra's naast gedachten, kennis en de verbeelding van ons verstand. Iets dat verder gaat dan genegenheid, de sensatie en het plezier van emoties, iets dat verder gaat dan verlangen en de beslissingen en acties van onze wil.

De geest en de ziel van degenen die niet gered zijn, zijn met elkaar versmolten, en daardoor weten ze niet van het bestaan ​​van een dode geest. Aan de andere kant zijn ze zich heel goed bewust van de zeer sterke sensaties van hun ziel in liefde, lust en zoveel andere emoties, die ook duidelijk dwaas doorgaan nadat ze zijn gered.

Daarom lopen zoveel gelovigen soms in de geest en soms in het vlees, ook al hebben ze geestelijk leven ontvangen in de Heilige Geest. Het niveau van onwetendheid ten opzichte van de eis, de beweging, de voorziening, de zin en de richting van de geest met betrekking tot de manier waarop de Geest werkt, belemmert de groei van de Heilige Geest in de gelovige. Het belemmert de overwinning over de zonde, en velen worden verleid tot de zogenaamde "spirituele" bijbelkennis met hun verstand of de brandende sensatie in het hart, of in hun leven, waarbij ze dit met hun eigen wilskracht creëren in plaats van de Geest van God te voeden.

Daarom moet elke zondaar opnieuw geboren worden in Christus. We moeten van bovenaf geboren worden omdat onze geest een gevallen geest is en gebonden aan de dood. Zodra de zondaar gelooft in onze Heer Yeshua Ha'Mashiach, Jezus de Christus, wordt hij opnieuw geboren. God geeft hem Zijn ongeschapen leven, zodat de geest van de zondaar weer tot leven wordt gebracht. Gods regeneratie begint van binnenuit en werkt naar buiten toe in het hele lichaam. In tegenstelling tot het werk van Satan, dat aan de buitenkant begint met aanvallen die steeds dieper doordringen totdat alles verloren is.

Zoals geschreven staat in Ezechiël 36:26 en in Johannes 3:6, zal de wedergeboren persoon een levende geest ontvangen, het Woord zegt: "Ik zal een nieuwe geest in u leggen" - "Wat uit de Geest geboren is, is geest." Dat nieuwe leven, deze nieuwe geest, richt zich op God. Het is niet wat we eerder bezaten; het is wat door God is geregenereerd en daarin behoort het aan God zoals we lezen in 2 Petrus 1:4, en met de woorden van 1 Johannes 3:9, het "Kan niet zondigen." Maar onze geest, waarmee het is versmolten, kan nog steeds zondigen en moet heilig worden gemaakt (1 Thessalonians 5:23).

Watchman Nee "De Geestelijke Mens" V.2 P.2 Chapt. 1. Daarom zal zelfs de meest vurige christen in staat zijn om terug te vallen, maar is dan in staat om weer op te staan ​​en ja te zeggen tegen God. Het vuur in zijn/haar leven wordt elke dag sterker en sterker. Dit is waar we zo vaak over spreken en toch nog niet genoeg, wat we Progressieve Heiliging noemen. Dit brengt me ertoe om nog een keer die geweldige woorden uit de brief aan de Romeinen met jullie te delen.

Romeinen 12 (TLV)

Wees Dood voor jezelf

1 Ik verzoek jullie dan, broeders en zusters, op basis van de barmhartigheid van God, om jullie lichamen te presenteren als een levend offer, heilig en welgevallig voor God, wat jullie geestelijke dienst is. 2 Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken, zodat je kunt onderscheiden wat de wil van God is - wat goed en welgevallig en volmaakt is. 3 Door de genade die aan mij is gegeven, zeg ik tegen iedereen onder jullie dat hij niet hoger moet denken van zichzelf dan hij zou moeten denken, maar dat hij nuchter moet denken, zoals God aan elk persoon een maat van geloof heeft toegewezen. 4 Want zoals we vele delen hebben in één lichaam - en alle delen hebben niet dezelfde functie - 5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in de Messias, en ieder van ons is een deel van elkaar. 6 We hebben gaven die verschillen volgens de genade die aan ons is gegeven: als profetie, naar de mate van ons geloof; 7 als dienstbetoon, in ons dienen; of wie onderwijst, in zijn onderwijs; 8 of wie aanspoort, in zijn aansporing; wie geeft, met vrijgevigheid; wie leiding geeft, met ijver; wie barmhartigheid toont, met opgewektheid. 9 Laat de liefde ongeveinsd zijn, verafschuw het kwade, houd vast aan het goede. 10 Wees teder toegewijd aan elkaar in broederlijke liefde; overtreffend in eerbetoon. 11 Laat je niet traag zijn in ijver; wees vurig van geest; blijf de Heer dienen, 12 verblijdend in hoop, volhardend in verdrukking, volhardend in gebed, 13 bijdragend aan de behoeften van de heiligen, gastvrijheid verlenend. 14 Zegen hen die jullie vervolgen - zegen en vervloek niet. 15 Verblijd je met hen die zich verblijden; huil met hen die huilen. 16 Wees eensgezind met elkaar; wees niet hoogmoedig, maar omgaan met nederigen. Wees niet wijs in je eigen ogen. 17 Vergeld niemand kwaad met kwaad; denk na over wat goed is in de ogen van alle mensen. 18 Als het mogelijk is, voor zover het van jou afhangt, leef in vrede met alle mensen. 19 Neem nooit wraak, geliefden, maar geef ruimte voor de toorn van God - want er staat geschreven: "Aan Mij komt de wraak toe; Ik zal vergelden," zegt de Heer. 20 Maar "Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten; als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want door dit te doen, zul je vurige kolen op zijn hoofd stapelen." 21 Word niet overwonnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede.

Ik bid dat met de woorden die we van Watchman Nee hebben gehoord en met de woorden van de brief aan de Romeinen, we nu een duidelijker begrip hebben van wat het betekent om dood te zijn voor onszelf, zodat we steeds meer de vrucht van de Heilige Geest kunnen voortbrengen.

Galaten 5:22-23 (TLV) 22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing - tegen zulke dingen is geen wet.

Hoe meer we vervuld zijn van de Geest van God, de Heilige Geest, de Ruach Ha'Kodesh, hoe meer we deze vrucht in het leven van de christen zullen zien, waarin we veranderen van een christen met een kleine 'c' naar een christen met een grote 'C', een volgeling van de Messias, een Messiaanse gelovige met een grote 'M' in plaats van een kleine 'm'.

Er zijn veel messiassen geweest, en nog steeds benoemen mensen individuen als de messias of de nieuwe messias, maar er is slechts één Yeshua Ha'Mashiach, Jezus DE Messias.

Vurig zijn in de Heilige Geest betekent een voortdurende focus hebben op het verbeteren van ons leven om het steeds dichter bij God te leven, progressieve heiliging. Ja, ik begrijp het, soms zijn het drie stappen vooruit en val je één of twee stappen terug, maar zeker en langzaam omhoog, op weg naar Glorie.

Het deel dat het zo persoonlijk maakt voor elk van ons is: hoeveel gehoorzaam je aan Zijn woord? Hoeveel zoek je Zijn woord op? Hoeveel van dit woord heb je ontdekt dat is aangepast door de mens om een politieke agenda te bevorderen? Hoeveel van Gods waarheid heb je toegelaten in je leven? Ontvang je alle zegeningen die God voor je heeft bereid, of zit je aan de zijlijn terwijl de Super Bowl wordt gespeeld?

Ja, inderdaad, de Super Bowl, want er is na deze geen andere wedstrijd meer gepland, dit is het, een winnen of verliezen. Haal je het meeste uit deze wedstrijd? Wat doe je met het talent dat God je heeft gegeven?

Mattheüs 13:1-9, 13, 14 (TLV)

Eenvoudige verhalen, diepe waarheden

1 Op die dag, nadat Yeshua het huis had verlaten, zat Hij aan de zee. 2 En er verzamelde zich een grote menigte om Hem heen, dus Hij stapte in een boot en ging zitten, en de hele menigte stond op de oever. 3 En Hij vertelde hun veel dingen in gelijkenissen, en zei: "Zie, een zaaier ging uit om wat zaad te zaaien. 4 En terwijl hij het zaad aan het zaaien was, viel er wat zaad langs de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Andere zaden vielen op rotsachtige grond, waar ze niet veel aarde hadden. Ze schoten onmiddellijk op omdat de grond niet diep was. 6 Maar toen de zon opkwam, werden ze verbrand en omdat ze geen wortels hadden, verdorden ze. 7 Andere zaden vielen tussen de doornen, en de doornen groeiden en verstikten ze. 8 Maar weer andere zaden vielen op goede grond en droegen vrucht. Ze leverden een oogst op - sommigen honderdvoudig, sommigen zestig, sommigen dertig. 9 Wie oren heeft om te horen, laat hem horen."

13 Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, en niet begrijpen. 14 "En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: 'Jullie zullen blijven horen, maar nooit begrijpen; jullie zullen blijven kijken, maar nooit zien.'"

Jezus leefde niet volgens de woorden van wat wij het Nieuwe Testament noemen; Jezus leefde volgens de woorden van de Torah en wat wij het Oude Testament noemen. Zoals velen van jullie weten, hou ik echt niet van deze onderscheiding omdat het één testament is, één getuigenis van Gods liefde voor de mensheid.

Jezus laat ons zien dat de woorden van het Koninkrijk van God, de eeuwigheid met Hem, worden voorzegd en vervuld in de woorden van de profetie. Daarom legt Hij het vervolgens uit aan de discipelen:

Mattheüs 13:18-23 (TLV)

Uitleg van de Gelijkenis van de Zaaier

18 "Jullie dan, hoor de gelijkenis van de zaaier. 19 Wanneer iemand het woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid. Dit is degene die langs de weg is gezaaid. 20 Degene die op rotsachtige grond is gezaaid, dit is degene die het woord hoort en het meteen met vreugde ontvangt. 21 Toch heeft hij geen wortel in zichzelf, maar blijft hij slechts een korte tijd, en wanneer verdrukking of vervolging komt vanwege het woord, valt hij meteen weg. 22 Degene die tussen de doornen is gezaaid, dit is degene die het woord hoort; en de zorgen van de wereld en de verleiding van rijkdom verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Maar degene die op de goede grond is gezaaid, dit is degene die het woord hoort en begrijpt; hij draagt inderdaad vrucht, en brengt voort - de een honderdvoudig, een ander zestig, een ander dertig keer wat er is gezaaid."

Zij die Christus niet als hun Heer en Redder hebben ontvangen, ervaren ook niet de regeneratie van de geest en de versmelting met de Heilige Geest en kunnen het woord wel horen, maar zijn niet in staat het te ontvangen in enige vorm van bodem waarin het zou kunnen groeien.

Zij die de geest hebben ontvangen maar nog niet het volledige besef van de staat van hun eigen geest hebben en nog steeds sterk door het zelf worden bewogen, zijn als het zaad op de rotsachtige grond. Mensen die de woorden van Spreuken 13:13 hebben ontvangen, maar nog steeds zeggen: "Oh nee, 10 rondes, dat is niets voor mij, ik wacht wel op later." Mensen die zoals vers 22 zegt, "degene die het woord hoort; en de zorgen van de wereld en de verleiding van rijkdom verstikken het woord." Dit zijn helaas zoveel mensen die we als afgedwaald beschouwen en zo bezorgd zijn door de wereld dat de vrucht en uitbreiding van het Koninkrijk worden gesmoord.

De laatste groep mensen is waar dit allemaal over gaat, degenen die in vuur en vlam staan in de Heilige Geest. Degenen die zeggen: "Oh mijn Heer, ik ben, ah, hmmm, Heer, ik weet niet hoe, maar ik heb het gedaan, tien rondes, pffff, ik dacht nooit dat ik het zou halen, ohhh, hmmm, aahhh, maar Hallelujah, ik heb het gedaan. Dank u, Jezus, Filippenzen 4:13, 'Ik kan alles doen door Christus die mij kracht geeft.' Amen."


Oh, Hallelujah, Glorie aan God!

Zoals we zagen in de eerste week van onze mini-serie over het ontvangen van de zegeningen van God, wandelen we in gehoorzaamheid, leven we in integriteit en vertrouwen we Hem met alles wat we in ons leven hebben.

Spreuken 3:11-12 (CEB)

11 Verwerp de instructie van de Heer, mijn zoon, veracht zijn correctie niet. 12 De Heer houdt van hen die hij terechtwijst, net zoals een vader zijn zoon met genegenheid behandelt.

Laten we nu Proverbs 3 vers 1 tot 10 lezen, wat werkelijk ons motto van het leven verklaart: "In alles wat je doet, prijs de Heer." Deze verzen geven ons vier kernwoorden die het beste in ons naar boven zullen brengen, degenen die in Zijn woord wandelen, degenen die in vuur en vlam staan in de Heilige Geest en in Zijn naam.

Spreuken 3:1-10 (TLV)

Erken Hem in al je wegen

1 Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, laat je hart mijn mitswot bewaren. 2 Want lengte van dagen en jaren van leven en shalom zullen ze aan jou toevoegen. 3 Laat goedertierenheid en waarheid je nooit verlaten - bind ze om je nek, schrijf ze op de tafel van je hart. 4 Dan zul je genegenheid en een goede naam verwerven in de ogen van God en mensen. 5 Vertrouw op Adonai met heel je hart, leun niet op je eigen inzicht. 6 Erken Hem in al je wegen, en Hij zal je paden recht maken. 7 Wees niet wijs in je eigen ogen; vrees Adonai en wijk af van het kwaad. 8 Het zal genezing zijn voor je lichaam en verfrissing voor je botten. 9 Eer Adonai met je rijkdom en met de eerste opbrengst van je hele oogst. 10 Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed, je perskuipen zullen overlopen van nieuwe wijn.

Gehoorzaamheid - "Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, laat je hart mijn mitswot bewaren." (Vs. 1) - Om gehoorzaamheid aan het Woord van God te beoefenen, moeten we eerst weten wat het Woord van God zegt. Naarmate we de Bijbel lezen en meer over God leren, kunnen we Zijn geboden in ons hart bewaren en ze kennen. Dan, wanneer we Gods geboden kennen en begrijpen wat ze voor ons leven betekenen, kunnen we steeds beter gehoorzamen. Als gevolg daarvan zullen Zijn geboden, "Want lengte van dagen en jaren van leven, en shalom zullen ze aan jou toevoegen." (Vs. 2) een beter, gezonder, langer, vrediger en gezegend leven opleveren.

Integriteit - "Laat goedertierenheid en waarheid je nooit verlaten - bind ze om je nek, schrijf ze op de tafel van je hart." (Vs. 3) Relaties zijn belangrijker dan wat dan ook in dit leven. Een relatie met God eerst, en dan met andere mensen, is de sleutel tot ons bestaan als mens; geen enkel persoon is geschapen om zijn leven in volledig isolement te leven. Als je handelt in liefde en trouw, bouw je aan je integriteit en heb je een positieve invloed op al je relaties. Als gevolg daarvan, "Dan zul je genegenheid en een goede naam verwerven in de ogen van God en mensen." (Vs. 4)

Vertrouwen - "Vertrouw op Adonai met heel je hart, leun niet op je eigen inzicht." (Vs. 5) God wil dat we op Hem vertrouwen en op Hem steunen in alles wat we doen, in plaats van op onszelf te vertrouwen. Als je God met heel je hart vertrouwt, leer je om in goede en slechte tijden op Hem te vertrouwen. En als gevolg daarvan, "Hij zal je paden recht maken." (Vs. 6)

Onderscheiding - "Wees niet wijs in je eigen ogen; vrees Adonai en wijk af van het kwaad." (Vs. 7) De meesten van ons weten het verschil tussen goed en kwaad. Gods Woord en de Heilige Geest overtuigen ons van zonde in ons leven en tonen ons de dingen die we moeten veranderen, berouw van moeten hebben en moeten vermijden. Als we ons afwenden van het kwaad en steeds dichter bij God komen, "Het zal genezing zijn voor je lichaam en verfrissing voor je botten." (Vs. 8)

Geven - "Eer Adonai met je rijkdom en met de eerste opbrengst van je hele oogst." (Vs. 9) - Als we God de "eerstelingen van onze oogst" geven, geven we Hem ons beste in termen van tijd, geld en talent. We eren Hem wanneer we een vrijgevig hart hebben en God het beste geven wat we te bieden hebben. Zoals we zo vaak zeggen, geven we het beste voor de Hoogste. Als gevolg daarvan, "Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed, je perskuipen zullen overlopen van nieuwe wijn."stand bible talit cdrfix 400

Als we Gods principes volgen, Zijn geboden, Zijn Mitswot in ons leven, kunnen we, nee, ik moet zeggen, moeten we onszelf voorbereiden om klaar te zijn en Zijn machtige, wonderbaarlijke en glorieuze zegeningen te ontvangen. Oh, Hallelujah! Hij houdt zoveel meer van ons dan we ons kunnen voorstellen, en Hij wil niets liever dan Zijn zegeningen over ons uitstrekken, om ons gelukkig te maken, nee, niet alleen gelukkig, maar echt vreugdevol zoals we lezen in Galaten 5, dat voortkomt uit de Heilige Geest.

God wil dat we een volledig en groot niveau van vervulling in dit leven ontvangen, maar we moeten ons deel doen. Prijs Hem voor Zijn goedheid en voor Zijn genade vandaag, en bedank Hem voor alle zegeningen die je al hebt ontvangen en degenen die nog moeten komen. Wandel in Zijn Licht en in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

Oké, laten we het nog een keer samen lezen, die woorden van belofte voor allen die in gehoorzaamheid aan Zijn Woord wandelen.

Spreuken 13:13 (TLB)

"Veracht Gods Woord en raak in moeilijkheden. Gehoorzaam het en zul slagen."

Amen!

Opmerking: Dit artikel is herschreven op basis van de preeknotities; dit is geen transcript of uitgeschreven preek. We geloven dat het de Heilige Geest is die door de prediker spreekt en het is die Heilige Geest die overtuigt en leidt naar wat de gemeente moet horen.

God zegene je.


Pst. Chris.

 

Sermon Notes by Pastor Christiaan J. de Ruiter are licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Opmerking: De inhoud die hier wordt geleverd vertegenwoordigt de fundamentele aantekeningen voor een preek of onderwijs, en mag niet verkeerd begrepen worden als een volledig transcript of een volledig uitgewerkte preek.

Het is onze diepgewortelde overtuiging dat de Heilige Geest door de prediker werkt, leidend en inspirerend om de levering te doen resoneren met de behoeften en overtuigingen van de gemeente.

Deze aantekeningen vormen doorgaans de basis voor een preek of onderwijs van 30 tot 45 minuten, waarbij de leiding van de Heilige Geest de specifieke boodschap en toepassing voor de verzamelde gelovigen vormgeeft. De essentie van deze leer is niet enkel in de geschreven woorden, maar in de geïnspireerde levering en verbinding met de gemeente, geleid door de Geest.

 

 

 

 

 

 

Webmaster

Privacy Policy

GDPR Privacy Policy

(c) EWCMI 2009-2023 Terms of Use
All Donations, Seeds, and Tithes to Eagle Wings Charismatic Ministries International are tax deductible per the Internal Revenue Code 501(c)(3) Public Charity Status 170(b)(1)(A)(i) DLN 17053243329039
  Site Seal

Login